Пошук

Переведення та поновлення

Порядок переведення студентів, поновлення у складі студентів раніше відрахованих осіб

Базові положення про переведення та поновлення встановлені статтею 45 Закону України “Про вищу освіту” та визначаються наказом Міністерства освіти України №245 від 15.07.1996р. “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти.

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути відраховані з вищого навчального закладу:

  • за власним бажанням;
  • за невиконання навчального плану;
  • за порушення умов контракту;
  • в інших випадках, передбачених законами.

2. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть переривати навчання у зв’язку із обставинами, які унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров’я, призовом на  строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, навчанням чи стажуванням в освітніх і наукових установах іноземних держав тощо). Особам, які перервали навчання у вищих навчальних закладах, надається академічна відпустка.

3. Поновлення на навчання осіб, які відраховані з вищих навчальних закладів, здійснюється під час канікул.

4. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:

  • одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Поновитися можуть, незважаючи на тривалість перерви у навчанні, причини відрахуван­ня, трудовий стаж і форму навчання, будь-хто з відрахованих за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та академічної різниці, що відсутня або не перевищує чотирьох дисциплін. Поновлення здійснюється директором Технікуму.

Ті, хто навчались у неакредитованих вищих навчальних закладах, не користуються правом поновлення (переведення) до державних вищих закладів освіти.

Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній (контрактній) основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені до інших державних вищих закладів освіти на таких же умовах.

Переведення та поновлення студентів на перший курс освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” вищих закладів освіти забороняється.

Директор вищого закладу освіти має право поновити на другий курс студентів, які були виключені з першого курсу, за умови ліквідації ними академічної заборгованості до початку навчальних занять.

Порядок ліквідації академічної різниці встановлюється директором вищого закладу освіти. Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять.

Переведення студентів з одного ВУЗу до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки, спеціальності, але за умови збереження галузі знань здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.