Економіка

Спеціальність 51«Економіка »

Фаховий молодший бакалавр – “економіст” готується для планово-економічної, організаційно-управлінської та фінансової діяльності в сферах виробництва та надання послуг.
Він може брати участь у підготовці перспективних і річних планів підприємств; в техніко-економічному обґрунтуванні освоєння нових видів продукції, техніки, прогресивних технологій, механізації і автоматизації виробничих процесів; розробці техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових затрат для визначення собівартості продукції, планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів, палива та енергії, складанні калькуляції товарної продукції та проектів цін на неї, періодичної звітності; веденні обліку виконаних підприємством планових завдань; здійснені комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.

Фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства повинен вміти:
• обґрунтовувати та розраховувати основні економічні показники діяльності підприємства;
• визначати ефективність та раціональність використання виробничих ресурсів;
• давати економічну оцінку обраному виду господарювання;
• складати та розраховувати бізнес-план, фінансовий план, складати річні плани з обсягів витрат та виробництва;
• проводити комплексний аналіз та давати експертну оцінку діяльності підприємства на основі економічних показників.
Фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства може працювати:

• організатором діловодства;
• диспетчером виробництва;
• інспектором з цін, техніком з нормування;
• техніком з планування;
• техніком-економістом.