Інженерія програмного забезпечення

 

Галузь знань: Інформатика та обчислювальна техніка

Напрям підготовки: Програмна інженерія

Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення»

Кваліфікація: технік-програміст.

Термін навчання:

 • 2  роки 10 місяців на базі повної загальної середньої освіти;
 • 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.

Голова циклової комісії: Турик Людмила Олександрівна

Підготовка фахівців у галузі програмної інженерії є сьогодні надзвичайно актуальною, тому що індустрія програмування – одна з найбільш перспективних і динамічних галузей світової та української економіки. Фахівці орієнтовані на ефективну організацію процесу створення програмних продуктів, на реалізацію технологічних принципів проектування комп’ютерних систем.

В сучасному світі без відповідного програмного забезпечення проблематичне існування будь-якого виробництва, установи, урядових, фінансових, лікувальних закладів тощо. Населення використовує його для самоосвіти, розваг, пошуку та опрацювання інформації. В технічних системах вартість програмного забезпечення часто перевищує вартість інших складових виробу.

Підготовка фахівців в Оптико-механічному коледжі за спеціальністю 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» здійснюється згідно з галузевим стандартом, який  визначає нормативний зміст навчання: цілі освітньої та професійної підготовки,  місце фахівця в структурі господарства держави, вимоги до його компетентності та інші соціально важливі властивості та якості.

Освітньо-професійна програма, яка є основним документом підготовки фахівців освітнього рівня «молодший спеціаліст», передбачає такі цикли підготовки:

 • цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:

♦ Історія України ♦ Українська мова (за професійним спрямуванням) ♦ Основи філософських знань ♦ Соціологія ♦ Економічна теорія ♦ Основи правознавства ♦ Іноземна мова (за професійним спрямуванням) ♦ Фізичне виховання ♦ Культурологія ♦ Менеджмент та маркетинг ♦

 • цикл природничо-наукової підготовки:

♦ Математичний аналіз ♦ Лінійна алгебра та аналітична геометрія ♦ Теорія ймовірностей та математична статистика ♦ Фізика ♦ Дискретна математика ♦ Диференціальні рівняння ♦ Чисельні методи ♦ Основи екології ♦ Безпека життєдіяльності ♦ Математична логіка ♦

 • цикл професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

♦ Вступ до спеціальності ♦ Основи програмної інженерії ♦ Основи програмування та алгоритмічні мови ♦ Об`єктно-орієнтоване програмування ♦ Інструментальні засоби візуального програмування ♦ Алгоритми та структури даних ♦ Бази даних ♦ Конструювання програмного забезпечення ♦ Архітектура комп`ютера ♦ Операційні системи ♦ Організація комп`ютерних мереж ♦ Групова динаміка і комунікації ♦ Охорона праці ♦ Охорона праці в галузі Проектний практикум ♦ Економіка та основи ІТ бізнесу ♦ Офісне програмне забезпечення ♦ Комп`ютерна схемотехніка ♦ Математичні методи дослідження операцій ♦ Розробка веб-застосувань і веб-дизайн ♦ Інженерна та комп`ютерна графіка ♦ Електротехніка та електроніка ♦ Захист інформації Навчальна практика 1  ♦ Навчальна практика 2 ♦ Виробничо-технологічна практика ♦ Переддипломна практика ♦

Навчання здійснюється як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Випускники можуть працювати на підприємствах різних форм власності, комерцій­них, фінансових устано­вах, підприємствах малого бізнесу, у науково-дослідницьких і про­ектних організаціях, які розробляють та експлуату­ють автоматизовані системи з використанням ЕОМ.

Молодший спеціаліст може обіймати посади техніка-програміста, техніка відділу програмування, а також займати посади управлінського персоналу в структурах по обслуговуванню комп’ютеризованих систем організацій та установ.  Вагомим чинником, що впливає на вибір майбутньої професії є її перспективність, затребуваність та достойна заробітна плата. Технікум надає можливість своїм випускникам продовжити навчання у ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації за скороченими термінами.

При умові успішного оволодіння теоретичним матеріалом і   практичними навиками фахівець зможе:

 • брати участь у розробці алгоритмів програмного забезпечення;
 • розробляти пакети прикладних програм на алгоритмічних мовах високого рівня;
 • розробляти технічну документацію й забезпечувати супровід розробленого програмного продукту;
 • виконувати системні роботи: підтримку операційної системи, ведення архівів, резервування інформації;
 • працювати з комп’ютерними мережами;
 • розробляти та супроводжувати бази даних.

Викладання фахових дисциплін спеціальності здійснюють викладачі – знавці своєї справи, фахівці з комп’ютерної та програмної інженерії.

Навчання студентів відбувається у  спеціалізованих лабораторіях та навчальному комп’ютерному комплексі, який обладнаний сучасною обчислювальної технікою, периферійними системами й мультимедійними пристроями. Процес комп’ютеризації навчального процесу продовжується.

Єдина міжнародна мова – це мова програмування!

Єдині міжнародні знання – це інженерні знання!

Це дійсно універсальні знання, з якими ви зможете працювати і на міжнародні компанії!